Проект: “Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Св. Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област”

Договор: BG161PO001/3.1-03/2010/007 от 23.11.2011г

Продължителност на проекта: 24 месеца

Максимална обща сума на проекта: 5 376 155, 32 лева

Основна цел: Подобряване на туристическото предлагане и развитие на конкурентноспособна културно-историческа атракция АНТИЧНО СЕЛИЩЕ И КЪСНОАТНИЧНА КРЕПОСТ, разположена на нос „Свети Атанас”, на територията на Община Бяла със способност да привлече значителен брой посетители и да увеличи брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма. Проектът подкрепя развитието на конкурентноспособна туристическа атракция, която допринася за диверсификация на туристическия продукт на Община Бяла, намаляване на териториалната концентрация на туризма и спомага за по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Проектът повишава значително конкурентноспособността на културно-историческата атракция Античното селище и късноантична крепост на нос ”Свети Атанас”, която представлява комплекс от три сгради с различна функционална характеристика – баптистерий, винарна и базилика. Обектът и неговите подобекти представляват културно-историческа забележителност, способна да привлече значителен брой посетители не само през активния летен сезон, а и извън него.

Дейности:

 1. Създаване на екип по проекта и управителен комитет и цялостно управление на проекта;
 2. Организиране на встъпителна пресконференция;
 3. Подготовка на тръжна документация и договори с изпълнители;
 4. Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла;
 5. Упражняване на авторски и строителен надзор;
 6. Въвеждане на техники за интерпретация на туристическа атракция антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла;
 7. Реализиране на мерки за разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития;
 8. Провеждане на професионално обучение по специалността «Екскурзовод»;
 9. Извършване на финансов одит по проекта.

Основната дейност в настоящия проект е консервация, реставрация, експониране, социализация и популяризиране на Античното селище и късноантична крепост, която се намира приблизително на три километра южно от гр. Бяла, на нос ”Свети Атанас”. В рамките на тази дейност ще се извършат следните конкретни мерки:
 • Консервация, реставрация и експониране на новоразкрита базилика;
 • Консервация, реставрация и експониране на баптистерий;
 • Консервация и реставрация на новоразкрита винарна;
 • Опазване на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла (Изградена ограда с цел опазване на недвижимите културни ценности от външни влияния; Изградена стоманобетнонна укрепителна греда с дължина 80 метра, фундирана върху 37 броя сондажни микропилоти, монтирана високоякостна стоманена мрежа с площ 1260 м2, анкерирана към склона, монтирана уловителна преграда за защита от злополуки;);
 • Социализация на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла;
 • Водоснабдяване и канализация на обект "Антично селище и късноантична крепост";
 • Електрозахранване на обект "Антично селище и късноантична крепост";
 • Паркоустрояване и благоустрояване в охраняемата зона;
 • Изграждане на туристически информационен център;
 • Изграждане на 2 км път водещ до туристическата атракция.

Предвидени са мерки за разпространение на информация и публичност:
 • Пресконференции;
 • Екскурзоводска беседа на български и чужди езици и проект на входен билет;
 • Книга за „Антично селище и късноантична крепост” при нос „Св. Атанас”;
 • Туристически наръчник за водещата атракция;
 • Изработване и монтиране на макет на водещата атракция „Антично селище и късноантична крепост” и самия нос „Св. Атанас”;
 • Рекламни билбордове по главен път Варна-Бургас; Туристическа карта;
 • Промоционален филм за атракцията „Антично селище и късноантична крепост”;
 • Рекламен клип; Брошура с информация за археологическите обекти и историята на гр. Бяла;
 • Дипляна за археологическите обекти;
 • Информационен интернет сайт; Виртуална интерактивна разходка;
 • Промоционален тур за представители на туроператури и агенти;
 • Промоционален тур за журналисти;
 • Експедиентско пътуване за уредници и екскурзоводи;

Визуализации:
... .... Работа ........... Работа ....... Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........ Работа ........

Очаквани резултати:

 • Консервирани, реставрирани и експонирани антично селище и късноантична крепост с акцент върху трите най-атрактивни подобекта базилика, баптистерий и винарна.
 • Изградени защитни съоръжения за опазване на недвижимата културна ценност от външни влияния; Изградена стоманобетнонна укрепителна греда с дължина 80 метра защитаваща обекта от погиване, монтирана високоякостна стоманена мрежа с площ 1260 м2, анкерирана към склона, монтирана уловителна преграда за защита от злополуки;
 • Изпълнена цялостна социализация на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла и осигурена довеждаща инфраструктура до обекта;
 • Изготвена специализирана екскурзоводска беседа на български и чужди езици и проект на входен билет и осигурена невербална интерпретация на обекта от иновативен тип (емайл върху метална основа);
 • Книга за „Антично селище и късноантична крепост” при нос „Св. Атанас” в тираж 1000бр.;
 • Туристически наръчник за атракцията в тираж 5000бр.;
 • Макет на атракция „Антично селище и късноантична крепост” и самия нос „Св. Атанас”;
 • Рекламни билбордове - 4 бр;
 • Туристически карти в тираж 1000 бр.;
 • Промоционален филм за атракцията „Антично селище и късноантична крепост”;
 • Рекламен клип;
 • Промоционална брошура с информация за археологическите обекти и историята на гр. Бяла в тираж 2000бр.;
 • Промоционална дипляна за археологическите обекти в тираж 3000бр.;
 • Информационен интернет сайт;
 • Виртуална интерактивна разходка - 2000 диска;
 • Популяризиране на атракцията сред специализирана аудиторпия - 35 представители на туроператури и агенти, 10 журналисти и 8 уредници и екскурзоводи.
 • Обучени и успешно дипломирали се и назначени минимум 4 души, придобили професионална квалификация за екскурзоводи.

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-03/2010/007 „Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.